חוק ופיננסים

חוק ופיננסים

אומרים שכסף מניע את העולם. עוד אומרים כי הכסף מעוור גם את עיניהם של צדיקים גמורים. על מנת לשמור על הציבור, נחקקו לא מעט חוקים שנועדו לשמור על כספו ועל חסכונותיו של הציבור. להלן נכיר כמה היבטים המקשרים בין חוק ופיננסים שכדאי להכיר.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

כל מי שרוצה להפקיד כסף בבנק או להשקיע את כספו בתבונה צריך להגדיר לעצמו רמות סיכון שכן כאשר הסיכון עולה, עולה גם התשואה האפשרית (ויש גם אפיקים הנחשבים לחסרי סיכון). אך לא כל החוסכים והמשקיעים ולא כל מי שפותח חשבון בנק או מעוניין בקופת גמל יכול לבדוק בעצמו עד כמה נותני השירות מקצועיים ומהימנים. משום כך, אי אפשר לדבר על חוק ופיננסים בלי להזכיר את החוק החשוב – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בחוק זה נידונים נושאים חשובים כדוגמת מתן רישיונות להענקת שירותים פיננסיים, לרבות מתן אשראי והלוואות. כמו כן, מבדיל החוק בין מתן רישוי למתן שירותים כלליים לבין מתן רישיון להענקת אשראי. עניין לא פחות חשוב לעניין חוק ופיננסים הינו החוק שעוסק בהסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. החוק מגדיר למשל מי יכול לעסוק בייעוץ השקעות ומהן חובותיו והאתיקה של יועץ השקעות כיועץ פיננסי.

החוק והפנסיה שלכם

לא רק לגבי הקמת מוסדות פיננסיים או הגדרת חובותיו של יעוץ השקעות מדברים החוקים שבספר החוקים הישראלי. חוק ופיננסים זה גם מה שאומר החוק לעניין הפנסיה שלכם, בין אם אתם שכירים ובן אם אתם עצמאים. בין היתר, מגדיר החוק מאיזה גיל מחויב מעסיק להפריש פנסיה עבור עובדיו (מעבר להפקדות העובד עצמו). החוק גם קובע מהו האחוז מתוך ההכנסה שיש להפקיד למוצר פנסיוני. נכון למועד כתיבת הדברים, על פי החוק הנוכחי, ההפקדה לפנסיה עבור שכירים עומדת כל 18.5 אחוז. מתוך זה, 6 אחוזים הינם ניכויים על חשבון העובד (כלומר היתר, הם על חשבון המעסיק).

בורסה ומניות

יש עוד היבטים מהיבטים שונים לעניין חוק ופיננסים במדינת ישראל. למשל, חברה שרוצה לצאת להנפקה (כלומר למכור מניות לציבור) חייבת לעמוד בכללים מסודרים. למשל, חלה החובה לפרסם תשקיף. כמו כן, יש לעמוד בתנאים נוספים שעליהם מורה הרשות המתאימה (הרשות לניירות ערך).

אי אפשר לסיים מבלי לומר כי יש עוד חוקים רבים הקשורים לעניינים פיננסיים הנוגעים לכלל הציבור – למשל חוקים שעוסקים בהגנת הצרכן וגם חוקים הנוגעים לשיעורי המס (מס הכנסה, מע"מ ואחרים).